„Projekt“ ve světě open source softwaru

Pojem projekt je dobře známý z projektového managementu. Znamená řízenou cestu změny, přesunu z jednoho stavu do jiného. Projekt je sled událostí ohraničený časem, rozpočtem, lidskými a dalšími zdroji. Projekt má své cíle a přínosy. Cílem může být např. vyvinout software s funkcemi a vlastnostmi odpovídajícími zadání. Přínosem (který se projeví až po dokončení projektu) může být např. zvýšení zisku firmy, dosažené díky vyšší efektivitě práce, kterou nám daný software umožnil.

Např. A. Svozilová s odkazem na Project Management Institute (PMI) uvádí:

„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku.“

Ve světě otevřeného softwaru se ale můžeme setkat s používáním pojmu „projekt“ pro označení určitého produktu – typicky aplikace, softwarové knihovny nebo systému. Jde o poněkud zavádějící užití tohoto slova, jelikož v takovém případě mluvíme o produktu (nebo cíli) projektu – nikoli o projektu jako takovém. V této práci budeme používat slovo projekt ve významu, jak ho chápe projektový management, ale je třeba mít na paměti, že při studiu různých materiálů a článků z oblasti otevřeného softwaru (a to jak českých, tak i anglických a jiných – tuto terminologii používají i velké servery nabízející hosting vývojářům, jako jsou: code.google.com nebo sourceforge.net), se budeme setkávat s výše zmíněným odlišným významem slova projekt.